Zamestnávanie zrozumiteľne – individuálne termíny na objednávku

69.00

 

Cieľovou skupinou sú hlavne zamestnávatelia, manažéri, vedúci zamestnanci, podnikatelia zamestnávajúci zamestnancov, začínajúci podnikatelia s perspektívou zamestnávania.

Kategórie: Značka:

Popis

Školenie je zamerané na všeobecnú orientáciu v pracovnoprávnych vzťahoch. Školenie vám poskytne základné informácie v oblasti vašich práv a povinností, ktoré sa vás budú dotýkať ako zamestnávateľa, a ktoré budete mať nie len voči zamestnancom, ale hlavne voči orgánom a inštitúciám plynúcim zo zákona.

Práva a povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k zamestnancom a inštitúciám

 

 

1.) Prehľad základných predpisov a výklad pojmov v pracovnoprávnych
vzťahoch

 

2.) V skratke o ochrane osobnosti a osobných údajov v pracovnoprávnych
vzťahoch

 

3.) Účastníci pracovnoprávnych vzťahov
– zamestnávateľ,
– zamestnanec,
– zástupcovia zamestnancov = typy zástupcov zamestnancov a
rozdiel medzi nimi,
= vzťah medzi zamestnávateľom a
zástupcami zamestnancov,
= ktoré činnosti zamestnávateľ nemôže
uskutočniť, ak u neho nepôsobí
žiadna forma zástupcov zamestnancov.

 

4.) Vznik pracovného pomeru a súvisiace povinnosti k inštitúciám
– pracovná zmluva = typy pracovných zmlúv,
= povinné náležitosti pracovnej zmluvy,
= neoddeliteľné súčasti pracovnej zmluvy,
– práce na dohody = ako správne vybrať vhodný typ dohody,
= rozdiely v typoch dohôd,
= správne uzatvorenie a skončenie práce na
dohodu,
= úskalia dohôd o brigádnickej práci študenta,
= zdravotné poisťovne,
= sociálna poisťovňa,
= daňový úrad – finančná správa (nezdaniteľné
časti a povinnosti zamestnanca),
= pracovná zdravotná služba a lekárske
prehliadky,
= BOZP a PO

živnosť verzus pracovný pomer
= kedy živnosť a kedy pracovný pomer.

 

5.) Výplata mzdy výplatný termín aj v nadväznosti na mesačné výkazy, odvody a
dane,

spôsob výplaty mzdy, doklad o výške mzdy a zrážkach (výplatná páska) – povinné
náležitosti a spôsoby doručenia, dokladovanie doručenia pások

zamestnancom,

výplatný termín a doručenie mzdy zamestnancovi (víkendy,
sviatky, dovolenky, výpovede…)

Zložky mzdy všeobecná definícia, nutnosť správne definovať odmeňovacie zložky (pre priemerky), minimálna mzda, práca nadčas v zmysle zákona (kedy, za akých podmienok, povinná
administratíva a dokazovanie situácie pre vznik nadčasu…,

práca v sviatok, cez víkend, v noci (všeobecne o príplatkoch), prestávky v práci, Dovolenka vznik nároku na dovolenku, plán čerpania dovoleniek, tzv. celozávodná dovolenka, nariadená dovolenky, preplatenie dovolenky, povinné náležitosti žiadania, poskytnutia a vlastného čerpania
dovolenky,

Prekážky v práci pri pevnom a pružnom pracovnom čase – rozdiel Odmena pre účely letnej a vianočnej dovolenky (13. a 14. plat od 1.5.2018):

 

6.) Stravovanie zamestnancov povinnosť, či dobrovoľnosť, kto a kedy má nárok na stravné, spôsoby poskytovania stravovania zamestnancom, výška stravnej jednotky, náhradné plnenie za stravovanie.

 

 

7.) Skončenie pracovného pomeru – ako sa vyhnúť neplatnému skončeniu
pracovného pomeru:
– spôsoby skončenia a výpovede,
– povinné náležitosti (obsah výpovede),
– doručovanie výpovede,
– práva a povinnosti súvisiace so skončením pracovného pomeru,
– zákaz výpovede,
– neplatné skončenie pracovného pomeru,
– odstupné, odchodné, odmeny pri skončení pracovného pomeru.

 

8.) Povinnosti zamestnávateľa pri skončení pracovnoprávne­ho vzťahu voči zamestnancovi, voči inštitúciám.