Woocommerce Menu

Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ:

Spoločnosť DAZAP školenia, s.r.o., Kominárska 2,4, 831 04, Bratislava, IČO: 50185578, registrovaná OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 109355/B (ďalej len spoločnosť DAZAP školenia)  je prevádzkovateľom všetkých osobných údajov, ktoré bude spracúvať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Spoločnosť DAZAP školenia zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje najmä pri poskytovaní servisu v súvislosti s objednávkami školení prostredníctvom webového sídla http://skolenia.dazap.sk. Nakoľko pri získavaní, využívaní a ochrane osobných údajov chceme postupovať správne, vypracovali sme nasledovné zásady ochrany súkromia, ktoré:

1. stanovujú typy osobných údajov, ktoré získavame;

2. vysvetľujú akým spôsobom, a prečo získavame a využívame vaše osobné údaje;

3. vysvetľujú práva a možnosti, ktoré máte v súvislosti s vašimi osobnými údajmi.

Zásady sa vás týkajú vtedy, keď využívate naše služby, pričom využívanie našich služieb znamená:

Tieto zásady sa na vás vzťahujú aj keď nás kontaktujete, alebo ak my kontaktujeme  vás v súvislosti s našimi službami (telefonicky, elektronicky, písomne).

1. Osobné údaje, ktoré získavame:

Osobné údaje – meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo

Fakturačné údaje – názov firmy (alebo meno priezvisko), IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo  firmy (alebo adresa trvalého bydliska)

Poskytnuté služby – školenia, na ktoré ste sa prihlásili, história objednávok, IP adresa

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ (2016/679) Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR“), ako aj s inými platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, ktoré menia a dopĺňajú nariadenie GDPR.

2. Účely a ciele spracúvania údajov

Spoločnosť DAZAP školenia bude spracovávať vaše údaje na nasledovné účely:

Umiestnenie osobných údajov

Údaje sú uložené v chránenej databáze, ktorú spravuje poskytovateľ webhostingu, spoločnosť WEBSUPPORT, s.r.o. Údaje sú fyzicky umiestnené v rámci Európskej únie.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov, prípadne dobu uchovávania Vašich osobných údajov určíme vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom prostredníctvom našej internej politiky.

Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné:

V prípade administrácie klientov (tzn. organizovanie školení alebo kurzov) archivujeme vaše údaje po dobu 10-tich rokov.

Pre účely získavania marketingových súhlasov (zasielanie newslettra) môže byť doba uchovávania osobných údajov až do vášho odhlásenia sa z odberu newslettra alebo do zaslania námietky proti spracúvaniu vašich osobných údajov.

V prípade daní a účtovníctva je doba uchovávania počas 10-tich rokov nasledujúcich po účtovnom roku, ktorého sa účtovné doklady týkajú.

V prípade dodržiavania zákona (právna agenda) je doba uchovávania až do premlčania právneho nároku.

Uvedené doby uchovávania osobných údajov sú všeobecné. Pokiaľ vaše osobné údaje považujeme z pohľadu uvedených účelov spracúvania za nepotrebné, pristúpime k likvidácii alebo anonymizácii osobných údajov ešte pred uplynutím týchto všeobecných dôb.

3. Právny základ pre spracovávanie vašich údajov

Vo väčšine prípadov spracovávame vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme, na zákonnom základe, na zmluvnom základe alebo  na základe súhlasu vás ako dotknutej osoby. V prípade spracúvania na základe súhlasu máte vždy možnosť svoj súhlas odvolať.

Zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov

Za ochranu Vašich osobných údajov je zodpovedná spoločnosť DAZAP školenia s.r.o., IČO: 50185578, so sídlom Kominárska 2,4, 83104 Bratislava, email: skolenia@dazap.sk, tel. číslo: + 421 911 726 616.

Práva na prístup dotknutej osoby k osobným údajom

Máte právo vidieť osobné údaje, ktoré v súvislosti s vami uchovávame.  Toto právo sa nazýva Požiadavka na prístup dotknutej osoby k osobným údajom.

Ak chcete dostať kópiu osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami uchovávame, kontaktujte nás na telefónnom čísle: + 421 911 726 616.

Iné práva súvisiace s ochranou údajov

Pokiaľ ide o vaše osobné údaje, máte tiež právo na:

– pokiaľ sa domnievate, že údaje, ktoré v súvislosti s vami uchovávame, sú nepresné alebo neúplné, kontaktujte nás a my to napravíme.

– všeobecnú námietku – následne zvážime vašu námietku voči nášmu využívaniu vašich osobných údajov. V prípade vyrovnaného stavu majú vaše práva prevahu nad našimi záujmami, pričom následne na základe vašej žiadosti buď obmedzíme rozsah nášho využívania týchto údajov alebo ich odstránime.

– námietku súvisiacu s priamym marketingom – ak vznesiete takúto námietku, prestaneme využívať vaše osobné údaje na priame marketingové účely.

Existuje viacero situácií, v rámci ktorých nám môžete obmedziť rozsah nášho využívania vašich osobných údajov, okrem iného ak:

– ste úspešne vzniesli všeobecnú námietku

– spochybňujete presnosť osobných údajov, ktoré uchovávame

– sme využili vaše osobné údaje protizákonne, ale nechcete, aby sme ich odstránili

Existuje viacero situácií, v rámci ktorých nás môžete požiadať o odstránenie vašich osobných údajov, okrem iného ak:

– už nemusíme uchovávať vaše osobné údaje

– ste úspešne vzniesli všeobecnú námietku

– ste zrušili svoj súhlas s naším využívaním vašich osobných údajov (a my nemáme iný dôvod na ich využívanie)

– sme protizákonne spracovali vaše osobné údaje

Máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v elektronickej forme na základe vášho súhlasu, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môžete žiadať právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technicky možný (právo na prenosnosť údajov).

Používateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Ak používateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.