Woocommerce Menu

Obchodné podmienky

1.  Všeobecné ustanovenia

            Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú výlučne na organizovanie školení spoločnosťou DAZAP školenia, s.r.o., IČO: 50 185 578, DIČ 2120232389 so sídlom Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava, telefónne číslo 0911 726 616, elektronická adresa www.dazap.sk/skolenia.dazap.sk,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 109355/B (ďalej len spoločnosť). Tieto školenia sú organizované spoločnosťou v priestoroch sídla spoločnosti nachádzajúcej sa v budove Dopravoprojektu na Kominárskej ulici 2,4 v Bratislave.

         Predmetné obchodné podmienky upravujú zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou a klientom a sú neoddeliteľnou súčasťou tohto vzťahu. Tieto obchodné podmienky sú záväzné aj pre účastníka školenia.

         Klientom je v zmysle týchto obchodných podmienok fyzická alebo právnická osoba, ktorá vypĺňa objednávku na školenie cez internetovú stránku skolenia.dazap.sk a zaplatí cenu za školenie. Klient prihlasuje účastníka školenia na konkrétne školenie.

         Účastníkom školenia je fyzická osoba, ktorá môže byť totožná s osobou klienta (fyzickou osobou). V zmysle týchto obchodných podmienok sa jedná o osobu, ktorá sa priamo školenia zúčastní.

          Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia – Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, adresa Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava

2. Prihláška na školenie a vznik zmluvného vzťahu

            Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou a klientom vzniká dňom odoslania objednávky na školenie klientom. Táto objednávka na školenie je vyhotovená a odoslaná on-line z internetovej stránky spoločnosti skolenia.dazap.sk. Odoslaním tejto objednávky deklaruje klient svoj súhlas s uvedenými zmluvnými podmienkami a skutočnosť, že sa s nimi oboznámil, a zároveň obe zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvný vzťah uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku. Takýto zmluvný vzťah je uzatvorený na dobu určitú, t.j. odo dňa jeho vzniku až do času uskutočnenia posledného dohodnutého školenia.

          Každý zmluvný vzťah medzi spoločnosťou a klientom je uzatvorený v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou na strane klienta fyzická osoba, riadi sa tento zmluvný vzťah neupravený obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak je zmluvnou stranou na strane klienta právnická osoba, riadi sa tento zmluvný vzťah zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

         Zmluvný vzťah vzniká okamihom, keď klient vyplní objednávku na konkrétne školenie, nachádzajúcu sa na stránke spoločnosti skolenia.dazap.ska stlačí tlačidlo “Objednať s povinnosťou platby“.

          Každé školenie sa okrem výnimočných prípadov v týchto podmienkach upravených, uskutoční v dohodnutých a vopred stanovených termínoch. Tieto termíny sú uvedené na internetovej stránke spoločnosti skolenia.dazap.sk.

3. Cena školenia, splatnosť a neúčasť účastníka školenia

              Cena školenia je uvedená na internetovej stránke skolenia.dazap.sk a rovnako v objednávke školenia. Cena za školenie je uvedená v EURách (spoločnosť nie je platcom DPH) a jej výška je konečná. Po odoslaní objednávky na školenie obdrží klient na emailovú adresu súhrn objednávky s informáciami o spôsobe vykonania platby. Objednávku školenia je potrebné uhradiť štyri dni od jej zaslania. V prípade, ak začiatok školenia je v období kratšom ako štyri dni od zaslania objednávky, splatnosť je najneskôr deň pred dňom začatia školenia a spoločnosť si vyhradzuje právo vyžiadať si od klienta doklad o uskutočnenom prevode – úhrade platby. Objednávku školenia je potrebné uhradiť na bankový účet spoločnosti číslo: IBAN: SK56 0200 0000 0038 7376 1451, SWIFT/BIC: SUBASKBX,  konštantný symbol 0308 a variabilný symbol – číslo objednávky. Ak klient objednávku školenia v stanovenom termíne neuhradí, spoločnosť mu negarantuje zrealizovanie objednanej služby – školenia a má právo ponúknuť rezervované miesto účastníka iným účastníkom. Účastník školenia, ktorého klient prihlásil, sa nemôže školenia zúčastniť, ak nebola uhradená objednávka školenia pred začatím školenia. Po úhrade objednávky školenia bude klientovi vystavená faktúra – daňový doklad. Faktúra bude
odovzdaná osobne v deň konania školenia, prípadne zaslaná poštou na adresu uvedenú v objednávke.

         Ak nastane situácia, že klient objednávku školenia uhradí v stanovenom termíne, avšak účastník školenia sa nebude môcť tohto školenia zúčastniť z osobných dôvodov, je klient povinný o tejto skutočnosti písomne (najlepšie emailom na skolenia@dazap.sk) informovať spoločnosť najneskôr dva dni pred dňom školenia a spoločne dohodnúť náhradný termín školenia, prípadne písomne emailom na adrese skolenia@dazap.sk požiadať o storno prihlásenia v stanovenom termíne. V prípade storno prihlásenia bude klientovi vrátený poplatok za školenie v plnej sume. Zmena mena účastníka školenia je možná kedykoľvek.

         V prípade, ak klient zaplatí objednávku na školenie v stanovenom termíne, a zároveň písomne neoznámi spoločnosti v stanovenom termíne, teda najneskôr dva dni pred dňom školenia, že sa účastník školenia nemôže z osobných dôvodov zúčastniť, resp. v termíne najneskôr dva dni pred dňom školenia nepožiada písomne  o storno prihlásenia a školenia sa účastník nezúčastní, spoločnosť mu termín školenia nezmení, a zároveň klient v takomto prípade stráca právo na vrátenie už zaplatenej ceny školenia.

         Minimálny počet účastníkov školenia na jeho konanie sú traja účastníci. V prípade, ak tento minimálny počet nebude naplnený, školenie sa v daný termín neuskutoční a spoločnosť sa s klientom dohodne na jeho zmene. Maximálny počet účastníkov na jedno školenie je stanovený na 10.

           Na rozhodnutie všetkých prípadne vzniknutých sporov zo zmluvného vzťahu vyplývajúceho z vyplnenej objednávky školenia na internetovej stránke skolenia.dazap.sk je výlučne miestne a vecne príslušný súd Slovenskej republiky.

4. Zmena podmienok

           Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu, najmä zrušenie školenia, alebo jeho časti, zmenu miesta a času konania školenia a podobne. Ak dôjde k uvedeným zmenám, klient bude o takýchto skutočnostiach bezodkladne informovaný e-mailom alebo telefonicky. V prípade zrušenia školenia alebo jeho časti  zo strany spoločnosti, má klient právo na vrátenie pomernej časti ceny za školenie.

5. Reklamačný poriadok

          V prípade, ak bude klient nespokojný s priebehom školenia, je ten povinný takúto reklamáciu oznámiť spoločnosti písomne (e-mailom na skolenia@dazap.sk, alebo na adresu spoločnosti DAZAP školenia, s.r.o., Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava) bezodkladne, najneskôr do 2 dní odo dňa skončenia školenia. V reklamácií je potrebné uviesť, ktorého školenia sa reklamácia týka a čo je dôvodom reklamácie. Po oboznámení sa s dôvodmi reklamácie, určí spoločnosť spôsob jej vybavenia ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie.

6. Spracovanie osobných údajov

          Odoslaním objednávky školenia klient súhlasí s tým, aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, boli jeho údaje v nej obsiahnuté spoločnosťou ďalej spracované. Údaje budú spracované v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti DAZAP školenia, s.r.o.

7. Záverečné ustanovenia

     Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky ako aj cenu školenia uvedenú na stránke skolenia.dazap.sk. Oznámenie o týchto zmenách bude uverejnené na webovej stránke skolenia.dazap.sk.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.05.2019.